Giúp mình giải bài này vs
Tìm m đẻ pt sau có 3 nghiệm lập thành 1 CSC
x^3 - 3mx^2 + 2m(m-4)x + 9m^2 - m