\begin{cases}x+y+z=1 \\ 2x + 2y -2xyz + z^2 =1\end{cases}
Ai đánh giá không?