Tìm m để hệ phương trình sau có 5 nghiệm :
$\left\{\begin{matrix} x^3-mx-y=0 & & \\ y^3-my+x=0& & \end{matrix}\right.$


Nhờ quý thầy cô giúp đỡ !!!!