Tìm phần nguyên của biểu thức: $K=\frac{1}{3}+\frac{1}{7}+\frac{1}{11}+...+\frac{ 1}{2011}$