Tìm tham số m sao cho hệ phương trình có 5 nghiệm :
$\binom{\left\{\begin{matrix} x^3-mx-y=0 & & \\ y^3-my+x=0& & \end{matrix}\right.}{}$