Giả sử $a,b,c$ là các số dương sao cho $abc=1$. Chứng minh rằng:
$\frac{1}{(1+a)^3}+\frac{1}{(1+b)^3}+\frac{1}{(1+c )^3}+\frac{5}{(1+a)(1+b)(1+c)}\geq 1$