Giải hệ phương trình sau:

$\left\{\begin{matrix} \dfrac{1}{\left ( 1+\sqrt{x} \right )\left ( 1+\sqrt{y} \right )}= \dfrac{1+\sqrt{2-x^2-y^2}}{\sqrt{xy\left ( 2-x^2 - y^2 \right )}+4} & \\ \sqrt{x}+\sqrt{y} + \sqrt{2-x^2-y^2}\left ( \sqrt{xy}+1 \right ) = 2 & \end{matrix}\right.$

(Mathlink.vn)