Cho mình hỏi mấy bài sau:
1. Xác định công thức phân tử của dãy số \[\begin{array}{l}
{y_1} \in R,{y_{n + 1}} = 2y_n^2 - 1,\forall n = 1,2,...\\

\end{array}\]
2. Cho dãy số \[{x_1} < \frac{1}{2},{x_{n + 1}} = 4x_n^2 - \frac{1}{2},\forall n = 1,2,...,{u_n} = \frac{{{4^{1 - n}}{x_{n + 1}}}}{{{x_1}.{x_2}...{x_n}}}\] tìm cttq của dãy un