Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D' với AB=a; AD=b. Lấy hai điểm M, N thuộc AA' và CC' sao cho: $AM.CN=\frac{a^2b^2}{a^2+b^2}$. TÌm GTNN của thể tích khối tứ diện $BDNM$