Cho tứ giác ABCD có đúng một cạnh AD có độ dài lớn hơn 1. Tìm giá trị lớn nhất của diện tích tứ giác.