Câu 5: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ $Oxy$ cho hình thoi $ABCD$, có $\widehat{ABC}=120^0$. Biết $I(1;-\sqrt 3)$ là giao điểm của hai đường chéo, điểm $M(\sqrt 3;1)$ thuộc đường thẳng $AB$, điểm $N(2;-2\sqrt 2)$ thuộc đường thẳng $CD$. Tìm tọa độ của các đỉnh của hình thoi biết điểm $B$ có hoành độ dương.


Câu 6: Tìm $m$ để hệ phương trình sau có nghiệm.
$$\begin{array}{l}\begin{cases}x^2-6x-2=y-5\sqrt {x+y+2}\\ 4x^2+2\sqrt{4-x^2}-5\sqrt {2-(x+y)}+\dfrac{1}{2^m}=0\end{cases}\end{array}.$$


Câu 7: Cho các số thực $a,b\ne 0$ thỏa mãn:$2a^3b=(a^2+b^2)(ab+1)$
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $F=\dfrac{a^4+b^4+2(1-a^2)(1-b^2)}{a^2+b^2}$