Giải hệ phương trình :
$\left\{\begin{matrix} {log_{2}}^{1+3cosx}={log_{3}}^{siny}+2 & \\ & {log_{2}}^{1+3cosy}={log_{3}}^{sinx}+2 \end{matrix}\right.$