Giải hai phương trình sau:
1,$x^6+9x^2+5x+2\sqrt{x+2}=6x^4+2x^3+2$
2,$(a^3-3a+1)^4=3(a^4-4a^2+3)^3$