Cho a,b,c thực dương chứng minh:
$\frac{a+c}{b}+\frac{b+c}{a}+\frac{a+b}{c}\geq 3+2(\frac{a}{b+c}+\frac{b}{a+c}+\frac{c}{a+b})$