Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình thang hai đáy là AD;BC.Gọi M,N lần lượt là trung điểm AB,CD;G là trọng tâm tam giác SAD.Tìm giao tuyến của:
a,(GMN) và (SAC)
b,(GMN) và (SBC)