Tìm nghiệm dương của hệ phương trình

\[\left\{ \begin{matrix}
xy+x+{{y}^{2}}+y=(2x+y-1)\sqrt{3x+1} \\
{{x}^{2}}+2xy+3x={{y}^{2}}+4y+1 \\
\end{matrix} \right..\]