Cho các số x,y,z thỏa mãn $0< \leqslant z<y<x< \leqslant 2$
Tìm gtnn của
$P=\frac{4}{x-y}+\frac{2}{(y-z)^{2}}+\frac{1}{(z-x)^{4}}$