Chứng minh rằng nếu $\lim_{x\rightarrow a}f(x)=\infty $ và $\lim_{x\rightarrow a}g(x)=k\neq 0$.thì
$\lim_{x\rightarrow a}f(x)g(x)=\infty $.