Cho $ x,y,z$ thỏa mãn $5x^2+2y^2 +z^2 =11$. Tìm giá trị nhỏ nhất của $$M= xy+yz+zx$$