Giải phương trình nghiệm nguyên dương:
$\sqrt[3]{156x^{2}+807} + (12x)^{2}= 20y^{2} +52x+59$