Tìm hằng số thực x dương nhỏ nhất thỏa mãn BDT:

$a^x+b^x+c^x$ $\ge$ $\dfrac{1}{a} + \dfrac{1}{b} + \dfrac{1}{c}$

P/S: em đọc đáp án thấy họ ghi là: lấy a=b=t ; $c=\dfrac{1}{t^2}$ ta đc: .... .....

Thắc mắc ở chỗ tại sao họ lại lấy như thế ? Và nếu lấy khác đi có đc hay ko ?

Nhờ mọi người giải thích giúp . TKS !!!