Chứng minh rằng với $x,y,z \in R$ thì
\[ ax+ by + cz + \sqrt {({a^2} + {b^2} + {c^2})({x^2} + {y^2} + {z^2})} \ge \frac{2}{3}(a + b + c)(x + y + z)\]