Cho hàm số $y=-x^3+3x^2-4$. Giả sử $A,B,C$ là 3 điểm thẳng hàng thuộc đồ thị (C), tiếp tuyến vs (C) tại $A,B,C$ tương ứng cắt tại (C) tại $A',B',C$ .Chứng minh 3 điểm $A',B',C'$ thẳng hàng