Bài toán:
Cho hai phương trình: ${x^3} + 2{x^2} + 3x + 4 = 0$ và ${x^3} - 8{x^2} + 23x - 26 = 0$ . Chứng minh rằng mỗi phương trình trên đều có đúng một nghiệm. Tính tổng của hai nghiệm đó.