Bài toán:
Giải hệ phương trình $\left\{ \begin{array}{l}
(x + 2)(y + 2) = 3(\sqrt {xy} + {x^2} + {y^2})\\
4({x^3} + {y^3}) = {(\sqrt x + \sqrt y )^3}.
\end{array} \right.$