Giải phương trình nghiệm nguyên
\[({x^2} - 4x + 3)({x^2} - 2x) = 4({y^2} + 2)\]