Chứng minh rằng phương trình $(a^2+b^2-1)x^2-2(ac+bd-1)x+c^2+d^2-1=0$ có nghiệm với mọi $a,b,c,d$