Cho 2 số nguyên dương k và n sao cho 1≤k≤n.Xét tất cả các tập con của M={1;2;3;4...n},mỗi tập có k phần tử.Trong mỗi tập con ta chọn số bé nhất chứng minh trung bình cộng của các phần tử được chọn là: (n+1)/(k+1)