Giải hệ phương trình sau:

$\left\{\begin{matrix} y^3 + 3x + 2y\sqrt{xy}\left ( \sqrt{2x-1} - 1 \right ) = 2\sqrt{2x-1}\left ( \sqrt{x}+y\sqrt{y} \right ) & \\ \sqrt{x} + y\sqrt{y} + \left ( \sqrt{2x - 1} + y\sqrt{y} \right )^2 - 4x = 2 & \end{matrix}\right.$

(t/g: Đ.Q.C)