Giải hệ phương trình trên tập số thực :

$$\left\{\begin{matrix}a^3+b=c\\b^3+c=d\\c^3+d=a\\ d^3+a=b\end{matrix}\right.$$

Bài viết liên quan: