Bài 1 (Chuyên Đại học Vinh-2013):Tại gốc $O$ của hệ $xOy$ đặt một nguồn sóng nước, $M$ và $N$ là $2$ điểm cố định trên $Ox$ có tọa độ tương ứng là $9$ $cm$; $16$ $cm$, Dịch chuyển một nguồn sóng $O'$ ( giống nguồn tại $O$ trên trục $Oy$ thì thấy khi $\widehat{MO'N}$ lớn nhất thì cũng là lúc $M$ và $N$ là $2$ điểm dao động với biên độ cực đại liền kề. Số dao động với biên độ cực đại trong khoảng $OO'$ là
A. $13$
B. $14$
C. $12$
D. $11$