Giải phương trình :
$x^{2}+4=2\sqrt{x^{4}+4}+2\sqrt{x^{4}-4}$