Bài 1 (Chuyên Quốc Học): Đặt điện áp $u=U\sqrt{2}\cos\omega t$ vào hai đầu đoạn mạch $AB$ gồm cuộn dây thuần cảm $L$, điện trở thuần $R$, tụ điện có điện dung $C$ mắc nối tiếp theo thứ tự trên, $M$ là điểm nối giữa $L$ và $R$, $N$ là điểm nối giữa $R$ và $C$, $L$ thay đổi được. Khi $L=L_1$ thì điện áp hai đầu đoạn mạch $AB$ vuông pha với điện áp hai đầu đoạn mạch $MB$ và $U_L=200V$. Khi $L=L_2$ thì điện áp hai đầu đoạn mạch $AB$ vuông pha với điện áp hai đầu $AM$. Khi $L=L_2$ thì điện áp hiệu dụng hai đầu $MB$ là
A. $100\sqrt{2}(V)$
B. $200(V)$
C. $200\sqrt{2}(V)$
D. $100(V)$