Giải phương trình $$2x^4-5x^2+1+\frac{1}{4}(\sin\frac{{\pi}x}{2})^2=0$$