Bài 1: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch $AB$ gồm điện trở thuần $R$, cuộn cảm thuần $L$ và tụ điện $C$ ($CR^2<2L$). Khi tần số dòng điện là $f_1$ thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt cực đại, khi đó điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện là $U$. Khi tần số dòng điện là $f_2$ thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt cực đại và bằng $1,5U$. Hệ số công suất của đoạn mạch $AB$ khi tần số là $f_1$ $\textbf{gần giá trị nào nhất}$ sau đây?
A. $0,6$
B.
$0,75$
C.
$0,8$
D.
$0,96$

- - - - - - cập nhật - - - - - -

Bài 2: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch $AB$ gồm điện trở thuần $R$, cuộn cảm thuần $L$ và tụ điện $C$ ($CR^2<2L$). Điều chỉnh tần số đến khí điện áp hiệu dụng hai đầu tụ đạt cực đại thì lúc này $U_R=10U_L$. Hệ số công suất của mạch khi đó $\textbf{gần giá trị nào nhất}$ sau đây?
A. $0,2$
B.
$0,3$
C.
$0,4$
D.
$0,5$

- - - - - - cập nhật - - - - - -

Bài 3: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch $AB$ gồm điện trở thuần $R$, cuộn cảm thuần $L$ và tụ điện $C$ ($CR^2<2L$). Điều chỉnh tần số đến khí điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt cực đại thì lúc này $U_L=1,025U_{AB}$. Hệ số công suất của mạch khi đó $\textbf{gần giá trị nào nhất}$ sau đây?
A. $0,7$
B. $0,66$
C. $0,96$
D. $0,54$

- - - - - - cập nhật - - - - - -

Bài 4: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng $U$ không đổi, tần số thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, tụ điện và cuộn cảm thuần mắc nối tiếp theo thứ tự đó. Khi tần số là $50$ $Hz$ thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện là $U$. Khi tần số là $125$ $Hz$ thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm là $U$. Thay đổi tần số đến khi điện áp giữa hai đầu đoạn mạch chứa $RC$ và điện áp giữa hai đầu $ L$ lệch pha nhau một góc $135^o$ thì tần số lúc này là
A. $150$ $Hz$
B. $75$ $Hz$
C. $31,25$ $Hz$
D. $62,5$ $Hz$

- - - - - - cập nhật - - - - - -

Bài 5: Cho mạch điện $RLC$ mắc nối tiếp, trong đó $RC^2 < 2L$. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều $u = U cos 2\pi f t$, trong đóng $U$ có giá trị không đổi, $f$ có thể thay đổi được. Khi $f = f_1$ $Hz$ thì điện áp hiệu dụng trên tụ có giá trị bằng $U$, mạch tiêu thụ công suất bằng $\dfrac{3}{4}$ công suất cực đại. Khi tần số của dòng điện là $ f_2 = f_1 + 100$ $Hz$ thì điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm có giá trị bằng $U$. Tần số để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện đạt cực đại là
A. $50$ $Hz$
B. $75$ $Hz$
C. $50\sqrt{2}$ $Hz$
D. $75\sqrt{2}$ $Hz$