Cho các số thực a,b,c không âm . Chứng minh rằng :
$\dfrac{4}{3}\left (a^2b+b^2c+c^2a\right )+a^2+b^2+c^2+2 \ge 3(ab+bc+ca)$