Câu 1: Chúng ta đặt ngẫu nhiên $n$ hạt vào $m>n$ hộp. Tìm xác suất để các hạt được tìm thấy ở $n$ hộp cho trước biết rằng mỗi hạt chỉ có ở trong một hộp. Xét các trường hợp sau
a. Maxwell-Boltzmann: các hạt coi là khác nhau và tất cả các khả năng đều có thể được
b. Bose-Einstein: không phân biệt được các hạt, tất cả các khả năng đều có thể được