RÈN LUYỆN KỸ NĂNG GIẢI PHƯƠNG TRÌNH ĐA THỨC

Bài 1: Giải phương trình ${\left( {{x^2} + x} \right)^5} + 32{\left( {2x - 1} \right)^5} = 32{x^5} + {\left( {2{x^2} + x - 1} \right)^5}$.

Bài 2: Giải phương trình $3{x^4} + {\left( {4 - 3x} \right)^4} = 4$.

Bài 3: Giải phương trình ${\left( {x + 2} \right)^5} + {\left( {4x + 1} \right)^5} = {(5x)^5} + {\left( {2x + 1} \right)^5}$.

Bài 4: Giải phương trình $4{x^3} - 3x = 6$.

Bài 5: Giải phương trình ${x^4} - 7{x^2} + 12x - 3 = 0$.

Bài 6: Giải phương trình ${\left( {x + 1} \right)^4} + {\left( {x + 3} \right)^4} = 16$.