Cho các số thực dương $a,b,c$. chứng minh rằng khi đó ta có
$$(a+b+c)\left( \dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c}\right) \ge \dfrac{8(a+b+c)^2}{3(ab+bc+ca)}+1$$