Giải phương trình hàm 1. Tìm hàm số f(x) xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn
$$f(9x) + f(16x) = 2f(12x),\,\,\forall x \in \mathbb{R}.$$