Tính thể tích khối tròn xoay khi cho hình phẳng giới han bởi
$\left\{\begin{matrix} y=\sqrt{ln(1+x^{3})}, y=0\\ x=1 \end{matrix}\right.$
quay quanh trục Ox