Cho hệ sau
$$\left\{ \begin{array}{l}
x^2+y^2 =1 \\
z^2 + t^2 =2013 \\
xt+ yz \ge \sqrt{2013}
\end{array} \right.$$
Tìm nghiệm của hệ sao cho $ \displaystyle y+t $ nhỏ nhất .