Bài toán:
Sau khi khai trương được đúng 10 ngày, một nhân viên thư viện cho biết :
1) Mỗi ngày có đúng 8 người đến đọc sách ;
2) Không có người nào đến thư viện 1 ngày quá 1 lần ;
3) Trong hai ngày bất kỳ của 10 ngày đó thì có ít nhất là 15 người khác nhau cùng đến thư viện.
Căn cứ đồng thời cả 3 điều kiện mà nhân viên thư viện cung cấp hãy cho biết số người tối thiểu đã đến thư viện trong 10 ngày nói trên là bao nhiêu ?