Câu 1: [Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung] Giải phương trình $3x^{2}-10x+3=\sqrt{3x+1}+\sqrt{3x+4}$

Câu 2: [Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung] Giải phương trình $x^{3}+x^{2}-3x-1=2\sqrt{x+2}$ trên $[-2;2]$

Câu 3: [Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung] Giải phương trình $\sqrt{3}{x^2-x^3} =\sqrt{2-x^3}$

Câu 4: [Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung] Giải phuơng trình $x^{2}-6x-14=\sqrt{98-35x-6x^{2}}$

Câu 5: [Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung] Giải phương trình : $2\sqrt[3]{1,5x}-\dfrac{\sqrt[3]{x^2}-\sqrt[3]{1,5x}+\sqrt[3]{2,25}}{\sqrt[]{x+2,5}+1}=0$

Câu 6: [Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung] Giải phương trình sau:
\[{\left[ {2\left( {\sqrt {{x^2} + x + 1} + 1} \right)\left( {\sqrt {{x^2} - x + 1} + 1} \right) - 2\sqrt {{x^2} - x + 1} } \right]^3} = 27\left[ {({x^2} + x + 1){{\left( {\sqrt {{x^2} - x + 1} + 1} \right)}^2} + \sqrt {{x^2} + x + 1} {{\left( {\sqrt {{x^4} + {x^2} + 1} + 1} \right)}^2} + \sqrt {{x^4} + {x^2} + 1} {{\left( {\sqrt {{x^2} + x + 1} + 1} \right)}^2}} \right] - 108({x^2} + x + 1)\sqrt {{x^2} - x + 1} \]

Câu 7: [Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung] Giải phương trình sau: $\sqrt[3]{24+x}+\sqrt{12-x}=(x-3)(24+x)(x+88)+6$