Trong Oxy cho hình vuông ABCD. Trên tia đối của tia DA lấy P sao cho góc ABP=60. Gọi K, M(1;2), N(1;1) thứ tự là trung điểm của BP, CP và KD. Tìm tọa độ đỉnh D.