Tìm m để hàm số xác định trên $(0;\ +\infty)$

$y=\sqrt{x-3m+4}+\dfrac{2}{x+m-1}$

1 bài dành cho phần đầu chương 2 đại số 10