Cho hàm số $y=\frac{x 2}{x-1}$ gọi I là giao điểm 2 tiệm cận tìm trên đồ thị hàm số hai điểm $A,B$ sao cho tam giác IAB nhận $H(4;-2)$ làm trực tâm?

- - - - - - cập nhật - - - - - -

x+2 nhé gõ thiếu