Giải phương trình sau:

$x^4 + \sqrt[4]{4 + 17x} + \sqrt[4]{4 + 29x} = \sqrt[4]{4}\left ( \sqrt[4]{2} + \sqrt[4]{2 + 23x} \right )$

Từ chế!!