Cho dãy $(u_n)$ xác định bởi
\[\left\{ \begin{array}{l}
{x_0} > 0\\
{x_{n + 1}} = \frac{1}{6}(x_n^2 + 8)
\end{array} \right.n \ge 0\]
Tìm tất cả các giá trị dương của $x_0$ để dãy có giới hạn hữu hạn