Cho dãy $(un)$ xác định bởi:
$ \left\{\begin{matrix} u_1=\dfrac{2-\sqrt{3}}{2} \\ u_{n+1}=u_n(4u_n^2-10u_n+5)^2 , n \geqslant 2\end{matrix} \right.$

Tìm công thức tổng số hạng tổng quát $u_n$